Løs samarbeidsfloka!

Har du en vrien kollega, eller sliter du med å få en gruppe til å jobbe sammen? Samarbeid er nøkkelen til å lykkes, men kan også være et stort hinder for fremgang.Her gir vi råd om hvordan man får alle til å trekke i samme retning.

Vi har alle møtt noen det er vanskelig å samarbeide med. Og samarbeid kan være ekstremt krevende. Ulike mennesker har ulike meninger om hvordan noe bør gjøres, og har ulike oppfatninger og tolkninger av hvordan en selv og andre er.

To som gir high five

Samarbeid er ekstremt viktig uavhengig av hvilket selskap man jobber for, eller hvor i hierarkiet man jobber. Skal man komme fremover, og klare å jobbe i en kompleks verden, er samarbeid nødvendig. Man kommer ikke unna å måtte være en lagspiller. Det er også veldig mange som synes det er godt å kunne samarbeide. Man har noen å sparre med, og man blir ikke sittende selv med en krevende problemstilling. Mennesker er sosiale, og med andre rundt seg som man samarbeider godt med tilfredsstiller det et sosialt behov, samtidig som vi jobber bedre.

Triggere
Det kan være mange årsaker til at samarbeidet går trått og oppleves som vanskelig. Det er spesielt tre klassiske utfordringer, eller triggere som kan være utløsende årsak til dårlig samarbeid.

1. Man ser ikke ting fra andres perspektiv
Mennesker er grunnleggende ulike, og har ulike oppfatninger og måter å tolke verden på. Det gjelder selv i selskaper som har en homogen arbeidsstokk. Det kan være en stor styrke i et selskap, fordi man nettopp kan se ulike sider av en sak, og tenke mer komplekst sammen. Samtidig kan det være utfordrende, fordi man ikke er flink nok til å sette seg inn i den andres situasjon, og forstå hvordan de tenker. Da står man i fare for at det oppstår uklarheter og konflikt.

2. Man ordlegger seg klønete
Hvordan man henvender seg til personer er avgjørende for hvordan noe blir oppfattet. Noen kan for eksempel være veldig direkte, som av noen kan oppfattes som et angrep. At noen føler seg kritisert, eller angrepet, er en vanlig utfordring. Og det behøver ikke være den andre partens intensjon, men årsaken kan være at man ikke tenker seg om. I arbeidssituasjoner med tids- og leveringspress kan dette bli forsterket, fordi man ikke er flink nok til å tenke seg om før man uttrykker seg.

3. Man tar alle kamper
Kort oppsummert kan man ikke vinne hver gang. Man jobber sammen, har ulike oppfatninger om saker, og vil derfor komme frem til ulike løsninger og svar. En person som hele tiden vil kreve å ha rett, eller kreve at sin løsning blir akseptert som den felles løsningen, står i fare for å tråkke andre på tærne. Det er en vanlig utfordring at enkelte har problemer med å godta at man ikke når frem hver gang.

Slik løser du samarbeidsfloka
Mange opplever det som positivt å samarbeide med andre, selv om det kan være utfordringer. Her er fire råd til deg som har utfordringer med samarbeid:

1. Vær fleksibel, og sett deg inn i de andres situasjon
Forsøk å sett deg inn i den andres situasjon. Ber de om hjelp, men du har ikke tid? Kanskje de du jobber med er nødt til å levere noe til en sjef som haster, og er i en presset situasjon. Da kan det lønne seg å vise at man forstår den andres situasjon, og forklare på en god måte hvorfor man ikke har mulighet. Mye godt kan springe ut av å bruke litt tid og energi på å sette deg inn i den andres situasjon.

2. Gi ros, og prøv å spille andre gode
Det er en kjensgjerning at kritikk setter seg hardere hos mange enn ros. Noen sier at én kritisk kommentar tar ti positive bemerkninger å veie opp for. Alle liker å bli sett, og at det man gjør blir satt pris på. Vis at du ser de gode tingene dine medarbeidere gjør. Da kan det være lettere å komme gjennom med konstruktiv kritikk.

3. Velg ordene dine med omhu
Hvordan man sier noe har mye å si for hvordan det blir oppfattet. Ofte kan noen føle seg angrepet, noe som skaper et fiendtlig forhold, fordi den andre føler seg kritisert. En teknikk som kan være verdifull, er å vri kommentarene til å handle om seg selv. Hvis det er konflikt på arbeidsplassen, og årsaken er at en du jobber med gjør noe du synes er feil, forsøk å vri det inn på hvordan det oppleves av deg. «Når du gjør sånn, opplever jeg det slik og slik». Ofte vil man få mer gjennomslag og gehør om man viser hvordan man selv opplever det – fremfor å bare fokusere på hva den andre gjør feil.

4. Velg kampene dine
Finn ut hvilke saker og ting som er viktig for deg, og gjør det kjent. Du kan ikke vinne alle kamper, og snevrer du interessene dine inn til det som virkelig betyr noe – kan du har større sannsynlighet for å vinne gjennom.