En inkluderende arbeidsgiver

Manpower ønsker å være en inkluderende arbeidsgiver, og vi arbeider for et arbeidsliv for alle som kan og vil bidra.

Global Future

Manpower deltar i Global Future. Programmet er en talentmobilisering av høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn og gode norskkunnskaper til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv. Global Future skal øke bedriftenes tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft og bidra til å øke mangfoldet i arbeidslivet. Global Future er for mange en viktig døråpner til norsk arbeidsliv. 

 

Female future

Manpower deltar i Female Future. Programmet skal styrke likestillingen i arbeidslivet, bedre kvinners representasjon i ledelse og styrer, samt trekke flere kvinner til privat sektor. Programmet er et ledd i arbeidet med å sikre bedriftene tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Hovedformålet er å gi kunnskap, selvinnsikt og motivere kvinner til å ta styreverv og viktige lederoppgaver i næringslivet. 

Samarbeid med NAV

Manpower samarbeider med NAV lokalt for at marginaliserte grupper skal få arbeidstrening og styrke sine muligheter på jobbmarkedet. Et godt samarbeid med NAV har gitt flere kandidater nye muligheter. Et av hovedmålene er å få unge arbeidstakere raskest mulig ut i arbeid.