Varslingsplakat

Vi ber deg om å varsle oss dersom du skulle oppleve noe som du mener ikke er i henhold til lover, regler eller ManpowerGroups verdigrunnlag.

Nedenfor finner du vår varslingsplakat der vi beskriver vår holdning til varsling og hvordan du kan gå frem for å varsle om kritikkverdige forhold.

Varsling er positivt

Varsling er positivt både for bedriften og for samfunnet fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Forhold som skal varsles er eksempelvis brudd på lover, interne regler eller etiske retningslinjer. Ansatte som er villige til å varsle er en viktig ressurs for ManpowerGroup. Det er også den enkelte ansattes plikt å varsle om kritikkverdige forhold.

Hvordan kan du varsle?

Varsling kan gjøres til din leder/kontaktperson i ManpowerGroup, og kan skje skriftlig eller muntlig. Du kan også varsle gjennom konsernets HR-avdeling, ved å sende e-post til: [email protected].

Oppfølging av varsling
Det skal ryddes opp i det som er kritikkverdig. Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse, skal varsleren få en ordentlig forklaring.

Ekstern varsling
ManpowerGroup har lagt til rette for å varsle internt på en god måte. Samtidig har den enkelte alltid rett til å gå til offentlige tilsyn med relevante saker.

Ansatte kan varsle Arbeidstilsynet om forhold en mener er i strid med arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet har plikt til å holde varslerens navn hemmelig.

Anonymitet og fortrolighet
Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter. Varslerens identitet skal ikke gjøres tilgjengelig for noen uten varslerens uttrykkelige samtykke.

Forbud mot å straffe varsleren

Det er forbudt å straffe eller sanksjonere mot varslere. Varslere som opplever slikt bes kontakte et av ManpowerGroups verneombud som vil behandle saken umiddelbart.