Varslingsplakat

Om du skulle oppleve noe som du mener ikke er i henhold til lover, regler, Manpowers verdigrunnlag eller bare opplever noe som du vil si fra om, setter vi stor pris på det. Nedenfor finner du vår varslingsplakat der vi beskriver vår holdning til varsling og hvordan du kan gå frem for å varsle om kritikkverdige forhold.

Varsling er positivt

Varsling er positivt både for bedriften og for samfunnet fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Forhold som skal varsles er eksempelvis brudd på lover, interne regler eller etiske normer. Medarbeidere som er villige til å varsle er en viktig ressurs for Manpower. Det er også den enkelte medarbeiders plikt å varsle om kritikkverdige forhold.

 

Hvordan kan du varsle?

Varsling kan gjøres skriftlig eller muntlig, for eksempel per telefon, e-post, i brev eller ved personlig fremmøte.

 

Hvem skal du varsle til?

Som utgangspunkt ønsker vi at det varsles til ansvarlig konsulent. Alternativt kan våre verneombud varsles.

 

Dersom du ikke oppnår reaksjon eller tilbakemelding, oppfordres du til å informere konsernsjef.

Oppfølging av varsling
Det skal ryddes opp i det som er kritikkverdig. Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse, skal varsleren få en ordentlig forklaring.

 

Ekstern varsling
Manpower har lagt til rette for å varsle internt på en god måte. Samtidig har den enkelte alltid rett til å gå til offentlige tilsyn med relevante saker.

 

Medarbeidere kan varsle Arbeidstilsynet om forhold en mener er i strid med arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet har plikt til å holde varslerens navn hemmelig.

 

Anonymitet og fortrolighet
Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter. Varslerens identitet skal ikke gjøres tilgjengelig uten varslerens samtykke.

 

Forbud mot å straffe varsleren

Det er forbudt å straffe eller sanksjonere mot varslere. Varslere som opplever slikt, må orientere sin ansvarlige konsulent som umiddelbart skal behandle saken. Hvis varsleren ønsker det kan også Manpowers verneombudkontaktes.