Timeregistrering, lønn og skatt

På denne siden finner du informasjon timeregistrering og annen lønnsrelevant informasjon.

Timeregistrering, lønn og skatt

På denne siden finner du informasjon timeregistrering og annen lønnsrelevant informasjon.

Logg inn for timeregistrering
Du registrerer dine timer elektronisk ved å logge deg inn her: https://timereg.manpower.no.

Klikk her for brukerveiledning på norsk.
Click here for user manual in english

Timeregistrering

Din timeliste er grunnlag for din lønn og vår faktura til oppdragsgiver. Det er derfor svært viktig at du registrerer dine timer nøyaktig i henhold til oppdragsbekreftelse og avtale med oppdragsgiver.

Innleveringsfrister / Due dates for timesheet submitting

For at du skal få din lønn til rett tid, må innleveringsfristene overholdes. 

Retten til lønn bortfaller for timelister innsendt mer enn 3 måneder etter arbeidets utførelse.

Lønnskalender 2016 (norsk)
Payroll calendar 2016 (english)

Lønnskontonummer:
For at vi skal kunne utbetale din lønn må du ha gitt oss beskjed om hvilket lønnskontonummer du ønsker lønnen overført til. Dette gjør du best ved å legge dette inn på den første timelisten du sender inn til oss. Hvis du senere bytter kontonummer, så melder du også dette inn via timelisten. Alternativt kan du sende oss skjemaet "Innmelding av lønnskontonummer norsk og utenlandsk bank" ferdig utfylt og signert. Dette gjelder særlig hvis du har utenlandsk bankkonto eller hvis du ikke har en timeliste å melde inn på.

Lønnsslipp
ManpowerGroup benytter kun elektronisk lønnsslipp. Lønnsslippen er tilgjengelig på lønningsdagen ved å logge på https://timereg.manpower.no. Her finner du valget "Lønnsslipp" i menyen til venstre og kan se både ny og tidligere lønnsslipper 18 måneder bakover i tid.

Fødselsnummer
For å kunne utbetale lønn må vi ha registrert ditt fødselsnummer i våre systemer. Du må sende dette til lonninfo.mp@manpower.no eller lonninfo.mgs@manpowergroupsolutions.no hvis du ikke tidligere har gitt oss dette.

Forskuddstrekk
Arbeidsgiver vil innhente dine skattedata elektronisk direkte fra skatteetaten (dette forutsetter at vi har mottatt og registrert ditt 11-sifrede fødselsnummer). Hvis du har tabelltrekk og Manpower er din biarbeidsgiver, så send oss beskjed om dette til lonninfo.mp@manpower.no, eller lonninfo.mgs@manpowergroupsolutions.no.

Redusert skattetrekk den 9. desember
På lønnsutbetalingen den 9. desember vil du få redusert skattetrekket ditt slik:
Fakturagrunnlaget for perioden 16.-30.11. (halv måned) utbetales uten skattetrekk.
Fakturagrunnlaget for perioden 01.-30.11. (hel måned) utbetales med 1/2 skattetrekk.

Redusert skattetrekk foretas kun på lønnsutbetalingen den 9. desember. Det gis ikke mulighet for regulering/fritak av skatt ved senere lønnsutbetalinger. Dette vil med andre ord si at fakturagrunnlag som blir levert for sent, og derfor ikke kommer med på lønnen den 9. desember, utbetales med fullt skattetrekk den 23. desember. Gi oss beskjed hvis du også på denne lønnen ønsker å trekke ekstra frivillig skattetrekk. Påleggstrekk og andre lønnstrekk vil bli trukket som normalt.

For medarbeidere med, spesielt og på forhånd avtalt, hovedlønn den 24. i måneden vil redusert skattetrekk kunne komme på annen lønnsdato.

Lønns- og trekkoppgaver
Etter innføring av A-melding, så sendes ikke lenger lønns- og trekkoppgaver ut pr. post. Du vil nå finne en sammenstilling over din inntekt og skatt i 2015 på samme sted som du finner dine lønnsslipper. Denne blir tilgjengelig innen utløpet av januar. Det er utbetalingstidspunktet som er avgjørende for hvilket år lønn innberettes på. Dvs. at lønn som er opptjent i 2015, men som utbetales i 2016 først innberettes på inntektsåret 2016 og vil derfor ikke vises på sammenstillingen for 2015.

Ferie og feriepenger
Din rett til ferie og fastsettelse av ferie følger av Ferielovens og Arbeidsmiljølovens bestemmelser. I henhold til Ferieloven har alle rett til å ta ut 21 dagers ferie, dette utgjør fire uker pluss én dag) . Avtal ferieavvikling i god tid, både med oppdragsgiver og din konsulent i Manpower. Det er viktig at du gir oss beskjed om når du ønsker å avvikle ferien din.

Ferieloven sier at du skal ha minimum 10,2% 1) av feriepengegrunnlaget, dvs det arbeidsvederlag som er utbetalt året før. Feriepenger opptjent i fjor blir utbetalt 9. juni. Hvis du skal på ferie før den tid kan du gi oss beskjed og få utbetalt feriepenger tilsvarende lengden på ferien. Hvis du slutter hos oss, kan du be om sluttoppgjør sammen med siste lønnsutbetaling. For de over 60 år vil feriepenger for ekstraferie utbetales på lønnen 9. september. Feriepenger som utbetales i opptjeningsåret er trekkpliktig.

1) I en avtalt oppdragsperiode er du omfattet av de samme regler om feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager som oppdragsgiver ville ha anvendt hvis du hadde vært ansatt (oftest midlertidig) hos oppdragsgiver.

Firstline Support
Firstline er en førstelinje supportenhet som svarer på enkle henvendelser om lønn. Firstline kan også bistå med svar om innlogging og registrering av timer.

Det Firstline ikke skal besvare sender vi videre til vår andrelinje-support, lønningskontoret som da vil besvare din henvendelse.

Har du spørsmål?
Send en mail til firstline@manpower.no eller firstline@no.experis.com. Du kan også ringe 815 58 408.