Mer enn halvparten følger ikke IT-policyen

Mer enn halvparten av norske arbeidstakere følger ikke IT-policyen i virksomheten de jobber i, enten fordi det ikke finnes noen IT-policy eller fordi de ansatte ikke vet om at det finnes noen IT-policy. Dette kommer frem i den siste Work Life-undersøkelsen fra ManpowerGroup.

[For fullstendig pressemelding med tabeller, se vedlagte .pdf]

Av de spurte oppgir nesten to av ti at de ikke har noen IT-policy på arbeidsplassen sin, mens hele fire av ti oppgir at de ikke vet om det finnes en IT-policy på arbeidsplassen i det hele tatt.

- Det er overraskende at det er så få som følger IT-policyen på arbeidsplassen, sier Steinar Husa, divisjonsdirektør i Experis IT. - I bransjen har det vært høy fokus på implementering av IT-policy i mange år, og mange virksomheter har den nok på plass.   Resultatene fra denne undersøkelsen indikerer at vi har utfordringer på kommunikasjonssiden. Det er rett og slett alt for få som vet om IT-policyen og hva som står i den.

 Håndverkere og lærere flinkest til å følge IT-prosedyrer

Ser vi nærmere på hvilke bransjer som er flinkest til å følge IT-policyen, er det håndverkere, pedagoger og ansatte innen Bygg og anlegg som kommer best ut. I den andre enden av skalaen er det bransjene media og kultur, teknikk og naturvitenskap, Salg og IT og data som utmerker seg negativt

Grunner til ikke å følge IT-policyen

I undersøkelsen fikk de som oppga at de ikke følger IT-policyen helt og holdent, et oppfølgingsspørsmål om hvorfor de ikke gjør det. Tre hovedårsaker er omtrent like vanlige:

  1. Man kjenner innholdet i IT-policyen for dårlig til å kunne følge den
  2. Man opplever at IT-policyen er umoderne
  3. Man opplever at man rett og slett ikke ville kunne gjøre jobben sin dersom man fulgte IT-policyen fullt ut.

-På dette området må bransjen gå litt i seg selv, sier Steinar Husa. En IT-policy må være et levende dokument. Policyen må revideres ved jevne mellomrom, og den må tilpasses endringer bedriften går gjennom. Endringene innen kommunikasjonsteknologi går så fort at det ikke tar lang tid før en IT-policy er utdatert, om man ikke foretar jevnlige revisjoner.

 “Bring Your Own Device” utfordrer gjeldende IT-policy

Det har blitt stadig vanligere at ansatte tar med seg privat utstyr på jobb. På engelsk har denne tendensen fått en forkortelse: BYOD -  Bring Your Own Device. Det er en stor utfordring for IT-avdelingen å håndtere alle dem som dukker opp på jobb med lesebrett, smarttelefoner og notebooks og forventer å få utstyret knyttet opp mot virksomhetens programmer.
- IT-avdelingens utfordring vil ofte være hvordan man samtidig kan legge til rette for en fleksibel arbeidshverdag uten at det går ut over sikkerheten til virksomheten, sier Steinar Husa. Utfordringene BYOD reiser, understreker i enda sterkere grad hvor viktig en oppdatert IT-policy er. Samtidig må vi ta inn over oss at IT-sikkerhet ikke kun er IT-avdelingens ansvar. Alle ansatte og brukere av IT-utstyr har et selvstendig ansvar for at IT-sikkerheten til en virksomhet blir ivaretatt.

1 av 3 tar med eget utstyr

Ifølge undersøkelsen er det vanligst å ta med seg eget utstyr innen media, kultur, forskning  og utvikling  og pedagogisk arbeid. I disse bransjene bruker hver tredje medarbeider eget utstyr i jobben.

OM MANPOWER WORKLIFE

Resultatene er hentet fra den nyeste Work Life-undersøkelsen som Manpower gjennomførte i april 2012 i samarbeid med Kairos Future. I Norge har 4980 personer svart på et spørreskjema som vi har sendt ut via e-post. Av alle som har svart, er 2571 ansatte, 1543 arbeidssøkende, 146 selvstendig næringsdrivende og 720 studerende

De fleste av dem som har svart på undersøkelsen, har en profil registrert på Manpower.no. De inngår i Manpowers Work Life-panel som i Norge består av over 10 000 personer fra alle deler av landet og med en bred fordeling når det gjelder bransjer, yrker og utdanning. Panelet dekker også alle aldersgrupper, men har en høyere andel unge (80-tallere) og lavere andel eldre (50-tallere) enn det som generelt er tilfellet i den norske arbeidsstyrken.

I tillegg til de svarende fra Work Life-panelet kommer det et kompletterende webutvalg på ca. 800 personer.

Studien ble også gjennomført i Sverige. Der svarte 6362 personer, hvorav 3518 ansatte, 1628 arbeidssøkende, 385 selvstendig næringsdrivende og 831 studerende.

 OM KAIROS FUTURE

Studien Manpower Work Life gjennomføres i samarbeid med Kairos Future, som er et uavhengig forsknings- og konsulentbyrå som hjelper bedrifter, myndigheter og organisasjoner med å forstå og håndtere samfunnsendringer. Mer informasjon finner du på www.kairosfuture.com