Lysere utsikter for arbeidsmarkedet i nord

Lysere utsikter for arbeidsmarkedet i nord

Optimismen er tilbake i arbeidsmarkedet i Nord-Norge. Arbeidsgiverne i regionen har landets mest positive bemanningsutsikter neste kvartal, ifølge ManpowerGroup.

Pilene peker oppover for arbeidsmarkedet i Nord-Norge. 11 prosentpoeng flere arbeidsgivere vil bemanne opp enn bemanne ned i andre kvartal 2017, justert for sesongvariasjoner. Det viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer.

– Vi må tilbake til 2011 for å se lignende optimisme i Nord-Norge. Dette er den sterkeste prognosen i landet. Det er virkelig gode nyheter for regionen, sier regiondirektør for Manpower i Midt- og Nord-Norge, Solveig Finboe.

Gjennom 2016 var de gjennomsnittlige bemanningsutsiktene i Nord-Norge null prosent. I forrige kvartal var det en positive utvikling med 2 prosent. Utsikter på 11 prosent for andre kvartal 2017, viser at optimismen definitivt er tilbake i næringslivet i nord.

– En svekket kronekurs har bidratt til vekst i reiselivsnæringen i Nord-Norge. I tillegg kommer økt aktivitet i havbruk og teknologi. Resultatet er en boom i regionens sysselsettingsforventninger, sier Solveig Finboe.

Minst redde for å miste jobben

Optimismen ser ut til å smitte over på arbeidstakerne i regionen, som nå ser lysere på jobbfremtiden enn arbeidstakere i resten av landet. I Nord-Norge oppfatter 17 prosent jobben sin som mer sikker enn for 12 måneder siden, viser en befolkningsundersøkelse Opinion har utført for ManpowerGroup.

Bare 15 prosent av arbeidstakerne i nord tror det er stor fare for å rammes av nedbemanning eller nedleggelse. Landsgjennomsnittet er på 21 prosent.

– Normalt er stillinger i det offentlige ansett som mye tryggere enn private arbeidsplasser. Det er noe høyere andeler offentlig ansatte i nord enn landsgjennomsnittet, men forskjellen er langt fra stor nok til å forklare de store forskjellene i jobbtrygghet. Privat sektor bidrar også til de positive utsiktene, sier Finboe.

Sterk optimisme i resten av landet

Også på landsbasis forventer arbeidsgivere en økning i ansettelsesaktiviteten i andre kvartal 2017. Justert for sesongvariasjoner er det 6 prosent flere arbeidsgivere som vil bemanne opp enn som skal nedbemanne i neste kvartal, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. Det er de mest positive tallene på landsbasis siden 2013.

– Vi ser utvilsomt en gryende optimisme blant norske arbeidsgivere. Utsiktene er positive i både privat og offentlig sektor. Arbeidsgivere i arbeidsintensive sektorer som bygg og anlegg, handel og service og offentlig sektor forventer stor vekst i netto sysselsetting det kommende kvartalet, sier Finboe.

Positive utsikter i privat sektor

Av de ni sektorene som er med i undersøkelsen, er det best utsikter i bygg og anlegg, som ender opp med en netto forventet bemanningsøkning 13 prosent nasjonalt. Forventningene i handel og service og offentlig sektor er også oppmuntrende, med en netto forventet bemanningsøkning på 9 prosent. Sammenlignet med andre kvartal 2016 er forventningene for industrisektoren nå hele 9 prosentpoeng sterkere.

Bare én sektor forventer netto nedbemanning. I olje og gass-sektoren forventer arbeidsgivere en nettoreduksjon i antall ansatte på -3 prosent. Sammenlignet med andre kvartal 2016 rapporterer arbeidsgivere en reduksjon på -8 prosentpoeng. Bemanningen i sektoren har vært fallende siden råvareprisene falt i 2014.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Sven Fossum, kommunikasjonssjef i ManpowerGroup Norge

Telefon:+47 930 24 314

E-post: sven.fossum@manpowergroup.no

http://manpowergroup.com/meos

Om Arbeidsmarkedsbarometeret:

ManpowerGroup har spurt 750 norske bedrifter innenfor om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er et av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometerne i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og regioner. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.

Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp fratrukket andelen bedrifter som sier de skal bemanne ned gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.

Om Jobbskifteundersøkelsen:

På oppdrag fra ManpowerGroup gjennomførte Opinion en befolkningsundersøkelse i oktober/november 2016. De spurte et representativt utvalg av Norges befolkning over 18 år om deres holdninger og syn på jobbskifte og arbeidsmarked. Undersøkelsen hadde 1900 respondenter over hele landet.