Bygg en god innovasjonskultur!

En god innovasjonskultur gjør selskaper i stand til å mestre komplekse og hurtig skiftende omgivelser. Hvor god er innovasjonskulturen i ditt selskap?

Uansett hvilken bransje du jobber i, har du hørt det samme: omgivelsene endrer seg raskt. Hvordan skal du legge til rette for suksess? En god innovasjonskultur er et godt sted å starte. Det fungerer som en støtdemper mot uforutsette endringer, og samtidig være det være det som lar dere skape nye konkurransefortrinn.

Så hvor godt rustet er ditt selskap? Hvor god innovasjonskultur har dere? Her er 9 indikatorer som kjennetegner en god innovasjonskultur.  

1.      Tillit

Tillit er grunnstenen i en god innovasjonskultur. Uten tillit er det ikke mulig å bygge kultur. I motsetning til en del andre egenskaper ved et selskap, er ikke tillit noe en leder kan kreve. Den må fortjenes, og det tar tid.

2.      Nysgjerrighet

Dersom selskapet ditt skal være i stand til å komme opp med nye tjenester, produkter eller måter å løse utfordringer på, må de ansatte oppfordres til å være nysgjerrige. Nysgjerrighet blant dem som sitter nærmest utfordringene som skal løses, er blant de viktigste premissene for innovasjon.

3.      Eksperimentering

Nysgjerrighet uten rom for eksperimentering, vil ikke føre til noe. Er det rom for å feile hos dere? Selskaper som hyller forsøk fremfor øyeblikkelig suksess, skaper en trygghet og skaperglede blant de ansatte som gir bedre sjanser for å lykkes i det lange løp.

4.      Mangfold

Mangfold har vært snakket opp og ned i en årrekke. Likevel kommer man ikke unna viktigheten av mangfold når målet er innovasjon i en stadig mer kompleks verden. Utfordringer og problemstillinger blir stadig mer komplekse – og vi har sjeldnere og sjeldnere fasitsvar på hvordan et problem skal løses. Å kombinere ulike utdanningsbakgrunner, spesialkompetanser, alder og kjønn gir flere perspektiver. Det gir også større sannsynlighet for å lykkes.

5.      Samhold og samarbeid

De siste årene har det vært en stadig større etterspørsel etter IT-kompetanse og problemløsere i alle bransjer. Det er et godt eksempel på at stadig flere ser etter ny kompetanse for å møte nye utfordringer. Mangfold og ulikheter i kjønn, etnisitet, faglig bakgrunn og spesialkompetanse stiller samtidig større krav til samarbeidsevner. Å legge til rette for godt samarbeid på tvers av fagretning og oppfatninger har aldri vært viktigere – og en god innovasjonskultur er avhengig av godt samarbeid.

6.      Mot og motstandsdyktighet

Det er utopisk å tro at endringer kommer uten ubehag. Endringsarbeidet kommet til å møte motstand og utfordringer. En god dose mot og motstandsdyktighet vil være viktig for å håndtere og komme forbi utfordringene.

7.      Standhaftighet

Innovasjonskultur er toppidrett. Og i likhet med blant annet toppidrettsutøvere, kommer ikke resultatene over natten. Ikke se på det å bygge kultur som ett enkelt prosjekt – det er et kontinuerlig arbeid. Vær forberedt på at resultatene ikke kommer med en gang, og sørg for å fortsette å ha fokus på arbeidsoppgavene og målet!

8.      Kommunikasjon

Et mer mangfoldig arbeidsmiljø, stadig endringer, nye tanker, ideer og perspektiver kan også skape mer friksjon. God kommunikasjon er oljen som får hjulene til å gå rundt. Hvordan vi snakker sammen, påvirker hvordan man jobber og har det sammen. Skal man opprettholde en god innovasjonskultur, må man skape en kultur hvor mennesker med ulike bakgrunner snakker godt med hverandre. Ledere må være tydelig og stake ut retningen.

9.      Læringsmiljø

Stadig endrede omgivelser stiller større krav til at ansatte lærer kontinuerlig, for å løse nye problemstillinger. Samtidig har det vært en endring i maktforholdet mellom ledere og ansatte. Med dagens knapphet på talenter og kompetanse, har ledere en mye større jobb i å tiltrekke seg og å holde på ansatte. En stor del av løsningen, er å sikre læring for sine ansatte.